TKD - EHRA Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Bülent Görenek, Dennis den Uijl
Salon: Ankara
İZLE Kısa süreli atriyal fibrilasyonda ne zaman antikoagülasyon başlamalıyız? Atriyal fibrilasyon süresi? Atriyal fibrilasyon yükü? CHADS2-VASC? (Hüseyin Murat Özdemir)
İZLE İşlem öncesi antikoagülasyon: Keselim? Etkisini yok edelim? Geçiş yapalım? Devam edelim? (Yuri Blaauw)
İZLE Atriyal fibrilasyonlu hastada PCI sonrası antikoagülasyon nasıl olmalı? (Dennis den Uijl)
İZLE Direkt etkili oral antikoagülan ilaçlara karşılaştırmalı bakış (Özgür Aslan)
Kapak hastalıklarında zor kararlar
Oturum Başkanları: Asuman Biçer Yeşilay, Erkin Mirrakhimov
Salon: Ankara
İZLE Ciddi triküspit yetersizliği olan hasta, birincil mi ikincil mi? Cerrahiden ne zaman fayda görür? (Asiye Ayça Boyacı)
İZLE Mitral yetersizliği görüntülenmesinde cerrah ne ister? (Ebru Özpelit)
İZLE CABG olması gereken orta dereceli kapak hastalıklarına yaklaşım (Nermin Bayar)
İZLE Düşük EF, orta aort darlığında ne yapalım? (Hakan Erkan)
TKD - HFA Ortak Oturumu; ESC 2016 Kılavuzundan klinik pratiğe: Kronik kalp yetersizliği tedavisi
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Petar Seferovic
Salon: Ankara
İZLE Mortaliteyi azaltan tedaviler: Optimal kılavuz uygulaması sonuçları ne kadar etkiliyor? (Yüksel Çavuşoğlu)
İZLE Kalp yetersizliği çalışmalarından dışlanan olgu gruplarında tedavi: Nasıl olmalı? (Yuri Lopatin)
İZLE Sınırda EF’li (mid range) kalp yetersizliği ve korunmuş EF’li kalp yetersizliği: Yeni tanımlama, klinik profiller ve tedavi yaklaşımları (Mehmet Birhan Yılmaz)
İZLE Kalp yetersizliği tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar ve gelecekten beklentiler? (Petar Seferovi)
Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalışmaların metaanalizi
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Murat Tuzcu
Salon: Antalya
İZLE Diabetes mellitus (Mehmet Birhan Yılmaz)
İZLE Hipertansiyon (Mustafa Kılıçkap)
İZLE Obezite (Dilek Ural)
İZLE Metabolik sendrom (Adnan Abacı)
İZLE Hiperlipidemi (Meral Kayıkçıoğlu)
İZLE Sigara (Necla Özer)
İZLE Hipertansiyon 2 (Mustafa KILIÇKAP)
SERVIER - Uydu Sempozyumu 7 Hipertansiyon tedaviniz RAAS gitsin
Oturum Başkanları: Oktay Ergene
Salon: Ankara
İZLE SERVIER - Uydu Sempozyumu 7 Hipertansiyon tedaviniz RAAS gitsin (Oktay Ergene, Sadi Güleç, Muzaffer Değertekin)
BAYER - Uydu Sempozyumu 8 ON’lar size emanet Olgularla Rivaroksaban’ın 10 yılı
Oturum Başkanları: Erdem Diker
Salon: Antalya
İZLE BAYER - Uydu Sempozyumu 8 ON’lar size emanet Olgularla Rivaroksaban’ın 10 yılı (Ömer Akyürek, Özer Badak, Mehmet Birhan Yılmaz)
Kalp yetersizliği tedavisinde tartışmalı tedaviler
Oturum Başkanları: Cemil Gürgün, Hakan Altay
Salon: Ankara
İZLE Pulmoner hipertansiyon ile seyreden kalp yetersizliğinde PAH spesifik tedavinin yer (Serdar Küçükoğlu)
İZLE Kalp yetersizliğinde AF tedavisinde medikal tedaviye karşı ablasyon tedavisi (Taylan Akgün)
İZLE Dilate kardiyomiyopatide birincil koruma için ICD: Gerekli mi? Gereksiz mi? (Timur Selçuk)
İZLE İleri evre kalp yetersizliğinde inotropik tedavi: Yaşam kurtarıcı mı? (Mehdi Zoghi)
TKD - EAS Ortak Oturumu; Kararlı koroner hastalığında güncelleme
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Vedat Sansoy
Salon: Antalya
İZLE LDL-C hedefleri değişecek mi? (Alberico L. Catapano)
İZLE Aterosklerozda enflamasyon: Hedef olmalı mı? (Christoph J. Binder)
İZLE Trigliseritler: Tedavi etmeye değer mi? (Dilek Ural)
İZLE Yeni lipit düşürücü ilaçlar: Sırada ne var? (Öner Özdoğan)
Yeni ESC-HFA ve TKD-KYÇG İleri Evre Kalp Yetersizliği Rehberleri ışığında; İleri evre kalp yetersizliğinde karşılaşılan zor durumlar ve çözümleri
Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Nihal Özdemir
Salon: Ankara
İZLE İleri evre kalp yetersizliği tanım kriterleri ve INTERMACS sınıflaması (Ahmet Temizhan)
İZLE Terminal evre hastaya yaklaşım nasıl olmalı? Palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç var mı? (Özlem Yıldırımtürk)
İZLE Kardiyojenik şok ve kardiyak arest sırasında kısa dönem mekanik destek cihazlarının kullanımı (Kaan Okyay)
İZLE Uzun süreli mekanik destek cihazında hasta seçimi (Sanem Nalbantgil)
Ne yapsam? Nasıl yapsam? İkileme düştüğümüz alanlar
Oturum Başkanları: Okan Erdoğan, İlyas Atar
Salon: Antalya
İZLE Senkoplu hastama pil taktım, bayılmaya devam ediyor (Ahmet Kaya Bilge)
İZLE Bozuk leadi çıkarayım mı? Yerinde mi bırakayım? (Serkan Çay)
İZLE Brugada EKG’si mi? Provakasyon testi yapsam mı? (Fatih Duhan Bayrak)
İZLE Primer korumada ICD; tek lead mi-çift lead mi? Tek koil mi-çift koil mi? (Cengiz Ermiş)
ABDİ İBRAHİM - Uydu Sempozyumu 10 Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ne kadar önemli?
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin
Salon: Ankara
İZLE ABDİ İBRAHİM - Uydu Sempozyumu 10 Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ne kadar önemli? (Stephan von Haehling, Hakan Altay, Mustafa Çetiner)
Koroner işlemler
Oturum Başkanları: Can Yücel Karabay, Ilgın Karaca
Salon: Ankara
İZLE Primer PKG’de trombektomi ile gelişen komplikasyon (Ahmet Arif Yalçın)
İZLE Koroner arter stentleme sırasında serbest anjiyoplasti balon kateterinin çıkartılması (Murat Akçay)
İZLE Akut anteriyor miyokart enfarktüsü ile başvuran ve ana koroner diseksiyonu izlenen hastanın perkütan tedavis (Hasan Pekdemir)
İZLE Korunmasız total ostiyal sol ana koroner arter oklüzyonunda ECMO ve PKY ile eş zamanlı tedav (Yusuf Emre Gürel)
İZLE Stent düşmesi ve yönetim (Onur Baydar)