65 yaşında emekli bir hemşirede asemptomatik ciddi mitral yetersizliği saptanmıştır
Oturum Başkanları: Işık Başar, Necmi Ata
Salon: İstanbul
İZLE Aceleye gerek yok; takip edelim (Mustafa Aydın)
İZLE Ne için bekliyoruz, ameliyat yapalım (Leyla Elif Sade)
İZLE Kim doğru söylüyor? Asemptomatik ciddi mitral yetmezliği ameliyat edilmeli mi, edilmemeli mi? (Jose L. Zamorano)
İZLE Tartışma ()
Asemptomatik yüksek riskli hastayı nasıl belirleyelim?
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Mustafa Akın
Salon: İstanbul
İZLE Hedef kimdir? (Oben Döven)
İZLE Klasik testleri yaparım: Efor testi ve diğer stres testleri (Rıdvan Yalçın)
İZLE Yapmadığımız bir şeyi yaparım: Karotis ultrasonografisi (Hürkan Kurşaklıoğlu)
İZLE Herkesin yaptığını yaparım: Kardiyolog gözüyle ÇKBT (Pascal Gueret)
İZLE Tartışma ()
NASIL YAPALIM Uykuda gözden kaçırdığımız bir hastalık: Obstrüktif uyku apne hastalığı
Oturum Başkanları: Şule Karakelleoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Tanı, kardiyak komplikasyonları ve tedavi (Hüseyin Gündüz)
İZLE Tanı, kardiyak komplikasyonları ve tedavi (Ergün Seyfeli)
İZLE Tartışma ()
Atriyal fibrilasyon tedavisinde 2008´de neredeyiz?
Oturum Başkanları: Armağan Altun, Uğur Kemal Tezcan
Salon: İstanbul
İZLE Kılavuza göre sınıflandırma, fizyopatoloji ve klinik değerlendirme (Mustafa Gökçe)
İZLE Tedavide hız kontrolü, ritm kontrolü: Kimlerde, nasıl yapılmalı? (Sinan Aydoğdu)
İZLE Antitrombotik tedavi nasıl uygulanmalıdır? (İzzet Erdinler)
İZLE Ablasyon tedavisinde başarı oranımız 2008´de arttı mı? Kimlere ablasyon yapılmalı? (Hakan Oral)
İZLE Tartışma ()
Mitral Yetersizlik: Sık bir soruna ekokardiyografik bakış
Oturum Başkanları: Yelda Başaran, Saide Aytekin
Salon: İstanbul
İZLE Normal mitral kapağın ekokardiyografik değerlendirilmesi (Bülent Mutlu)
İZLE Mitral yetersizlik olan hastaların transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi (Necla Özer)
İZLE İskemik mitral yetersizlik (Mustafa Sağlam)
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU Kılavuzlardan pratik hayata: Kalp yetersizliğinde doğru hastaya doğru tedavi
Oturum Başkanları: Osman Yeşildağ, Barış İlerigelen
Salon: İstanbul
İZLE Türkiye’den epidemiyolojik veri: HAPPY çalışması (Muzaffer Değertekin)
İZLE Kalp yetersizliği riski yüksek hastalar (Şevket Görgülü)
İZLE Kompanse sistolik kalp yetersizliği hastaları (Mehdi Zoghi)
İZLE Son dönem kalp yetersizliği hastaları (Sanem Nalbantgil)
İZLE Tartışma ()
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU Böbrek yetmezlği hastalarında kalp yetersizliğini nasıl tedavi edelim?
Oturum Başkanları: Cihangir Uyan
Salon: İstanbul
İZLE Böbrek yetmezlği hastalarında kalp yetersizliğini nasıl tedavi edelim? (Ahmet Temizhan - Ramazan Topsakal)
ZOR OLGU Aritmide zor olgular
Oturum Başkanları: Ali Oto
Salon: İstanbul
İZLE Aritmide zor olgular (Kani Gemici - Can Hasdemir)
SEMPOZYUM 2008´de Yanıt Bulan Sorular
Oturum Başkanları: Necip Alp, Seçkin Pehlivanoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Kardiyovasküler korumada ACE inhibitörü mü? ARB mi? Yoksa kombinasyon tedavisi mi? ONTARGET çalışması (Yılmaz Cingözbay)
İZLE Antihipertansif tedavide ACE inhibitörü/diüretik ile konvansiyonel tedaviye devam mı edelim? Yoksa ACE inhibitörü / kalsiyum kanal blokeri kombinasyonuna mı geçelim? ACCOMPLISH çalışması (Nevres Koylan)
İZLE Çok yaşlı hastalarda (>80 yaş) antihipertansif tedavinin faydaları? Riskleri? HYVET çalışması (Aytül Belgi)
İZLE Kardiyak resenkronizasyon tedavisi asemptomatik ya da hafif semptomatik kalp yetersizliği hastalarında kalp yetersizliği progresyonunu önleyebilir mi? REVERSE çalışması (Bahadır Dağdeviren)
İZLE Semptomatik kalp yetersizliği hastalarında tedaviye statin eklenmesi mortalite ve hastaneye yatışları azaltır mı? GISSI-HF çalışması (Mustafa Demirtaş)
İZLE Ateroskleroz progresyonunu önlemede statin mi? Statin-ezetimib kombinasyonu mu? ENHANCE çalışması (Ali Ergin)
İZLE Sol ventrikül disfonksiyonu bulunan stabil koroner arter hastalarında tedaviye ivabradin eklenmesi mortaliteyi ve kardiyak olayları azaltıyor mu? BEAUTIFUL çalışması (M. Kemal Erol)
İZLE Kalp Yetersizliğinde ACE-I / ARB ötesinde RAAS blokajı yararlı olabilir mi? ALOFT çalışması (Aziz Karadede)
İZLE Kompleks koroner arter hastalığı olan hastaya ilaç salınımlı stentle perkütan koroner girişim mi? Yoksa koroner baypas operasyonu mu yapmalı? SYNTAX çalışması (Ömer Kozan)
İZLE ST yükselmeli AMİ ile 6 saat içinde gelen ve trombolitik tedavi yapılan hastayı perkütan girişim yapılan bir merkeze sevk edelim mi? Yoksa bekleyip görelim mi? TRANSFER-AMI çalışması (Ramazan Akdemir)
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Poliklinikte takip ve tedavi-2
Oturum Başkanları: Ayşe Çaylan, Vedat Davutoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Mitral kapak hastasının takibi ve tedavisi, girişimsel veya cerrahi tedavi için sevk zamanı (Mahmut Açıkel)
İZLE Aort kapak hastasının takibi ve tedavisi, girişimsel veya cerrahi tedavi için sevk zamanı (Nezihi Barış)
İZLE Romatizmal ateş ve enfektif endokardit profilaksisi nasıl yapılmalı? (Oğuz Yavuzgil)
İZLE Protez kapak hastalarının takibi (antikoagülasyon, diş vb girişimler) nasıl yapılmalı? (Nevzat Uslu)
İZLE Tartışma ()
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk yaklaşım
Oturum Başkanları: İbrahim Yekeler, Serdar Bayata
Salon: İstanbul
İZLE Pulmoner emboli (Cavlan Çiftçi)
İZLE Aort diseksiyonu (Abdi Bozkurt)
İZLE Periferik arter hastalığı (Yusuf Atmaca)
İZLE Varis/venöz yetersizlik hastaları (Gökçen Orhan)
İZLE Tartışma ()
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU Dirençli hipertansiyona alternatif tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanları: Nail Çağlar
Salon: İstanbul
İZLE Dirençli hipertansiyona alternatif tedavi yaklaşımları (Mehmet Tokaç)
İZLE Dirençli hipertansiyona alternatif tedavi yaklaşımları (Abdullah Doğan)
İZLE Tartışma ()
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Kardiyak Aciller
Oturum Başkanları: Şükrü Çelik, Levent Altıntop
Salon: İstanbul
İZLE Hipertansif acillerde yaklaşım ve tedavi (Fatih Özçelik)
İZLE Acil servise şok tablosu ile gelen hastada acil yaklaşım ve ayırıcı tanı (R. Eralp Ulusoy)
İZLE Acil servise nefes darlığı ile gelen hastada ayırıcı tanı (Hüseyin Oflaz)
İZLE Akut kalp yetersizliğinde yaklaşım ve tedavi (Tuba Piraye Bilsel)
İZLE Tartışma ()
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU Örneklerle Pratik Aritmi Tedavisi
Oturum Başkanları: Murat Yeşil - Ata Kırılmaz
Salon: İstanbul
İZLE Atriyal fibrilasyonda yaklaşım ve tedavi (İbrahim Sarı)
İZLE Dar QRS’li taşikardilerde ayrıcı tanı ve tedavi (Özgür Aslan)
İZLE Geniş QRS’li taşikardilerde ayrıcı tanı ve tedavi (Okan Erdoğan)
İZLE Bradiaritmiler ve bloklarda ayırıcı tanı ve tedavi (Mehmet Kanadaşı)