ST yükselmeli akut miyokard enfarktüsü: 2009 güncelleme
Oturum Başkanları: Ali Oto , Necmi Değer
Salon: Ankara
İZLE İlk yaklaşım ve anti-iskemik tedavi Öğrenim hedefi: ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü ile başvuran hastaya yeni ESC kılavuzuna uygun ilk yaklaşımı öğrenmek (Oben Döven)
İZLE Antiagregan ve antiokagulan tedavi Öğrenim hedefi: ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsünde yeni ESC kılavuzuna uygun olarak antiaggregan ve antikoagülan tedavinin düzenlenmesini ve bu tedavinin risklerini öğrenmek (Mustafa Kemal Erol)
İZLE Trombolitik tedavi/ primer PKG: Hangisi? Ne zaman? Öğrenim hedefi: ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsünde öncelikli reperfüzyon stratejisinin belirlenmesini yeni ESC kılavuzuna uygun olarak öğrenmek (Erdoğan İlkay)
İZLE Taburcu olurken öneriler: Yaşam tarzı ve ilaçlar Öğrenim hedefi: ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü geçiren hastanın hastane dışı takip ve tedavilerini yeni ESC kılavuzuna uygun olarak öğrenmek (İbrahim Demir)
Sempozyum Dislipidemide 2009 ve Ötesi
Oturum Başkanları: Mustafa Şan , Sadi Güleç
Salon: Ankara
İZLE Geçmişten günümüze ve geleceğe dislipidemi ve koroner arter hastalığı Öğrenim hedefi: Dislipidemi ve koroner arter hastalığı ilişkisini zaman perspertifi içinde değerlendirmeyi öğrenmek (Antonio Gotto)
İZLE Primer korunmada lipit düşürücü tedavi Öğrenim hedefi: “Primer korunmada lipid profili nerede olmalı?” sorusuna yeni verilerin ışığı altında cevap bulmak (Kornelia Kotseva)
İZLE Sekonder korumada lipit düşürücü tedavi Öğrenim hedefi: Sekonder korunmada hiperlipidemiye yaklaşımı ve tedaviyi yeni verilerin ışığı altında öğrenmek (Meral Kayıkçıoğlu)
İZLE Lipit düşürücü tedavi alan hastanın takibi Öğrenim hedefi: Antihiperlipidemik tedavinin takibinde dikkat edilecek hususları anlamak (Merih Baykan)
Sempozyum Tedavide zorlandığımız durumlar
Oturum Başkanları: Faruk Erzengin , Hakan Kültürsay
Salon: Ankara
İZLE Dirençli hipertansiyon ve çoklu ilaç tedavisi Öğrenim hedefi: Rezistan hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları ve yeni alternatifleri öğrenmek (Brian Williams)
İZLE Revaskülarizasyona uygun olmayan ciddi koroner arter hastalığı: Ne yapmalı? Öğrenim hedefi: Medikal tedavi ile izleme kararı olan ciddi koroner arter hastalarına yaklaşımı öğrenmek (Aylin Yıldırır)
İZLE Lipid düşürücü tedavide kombinasyon tedavisi: Yeni çalışmalar Öğrenme hedefleri: Antihiperlipidemik kombine tedavi yaklaşımını yeni çalışmalar kılavuzluğunda yeniden değerlendirmek (Virgil Brown)
İZLE Düşük HDLyi niçin, ne zaman ve nasıl tedavi edelim? Öğrenim hedefi: Düşük HDL’yi tedavi etme stratejilerini öğrenmek (Bülent Boyacı)
Sempozyum Aritmik Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ersoy Işık , İzzet Tandoğan
Salon: İstanbul
İZLE Ventriküler aritmilere yaklaşım Öğrenim Hedefi: Ventriküler Aritmilere Tanı Ve Tedavi Yaklaşımını öğrenmek (Ahmet Duran Demir)
İZLE Supraventriküler aritmilere yaklaşım Öğrenim Hedefi: Supraventriküler Aritmilere Tanı Ve Tedavi Yaklaşımını öğrenmek (Kudret Aytemir)
İZLE Paroksismal atriyal fibrilasyona yaklaşım Öğrenim Hedefi: Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Tanı Ve Tedavi Yaklaşımını öğrenmek (Nazmiye Çakmak)
İZLE Açıklanamayan senkop: Endojen adenozinin rolü Öğrenim Hedefi: nedeni bilinmeyen Senkopa Yaklaşımı öğrenmek (Samuel Levy)
İZLE BT anjiografiyi günlük uygulamada çok az kullanıyoruz, artırmalıyız (Oğuz Yavuzgil)
İZLE BT anjiografiyi günlük uygulamada çok kullanıyoruz, azaltmalıyız Öğrenim hedefi: BT anjiyografi endikasyonlarını belirlemek ve riskleri öğrenmek ve sonucunda uygulanacak hasta popülasyonun seçimini değerlendirmek (Enver Atalar)
İZLE Düşük ejeksiyon fraksiyonlu her geniş QRS kompleksli olguya KRT uygulayalım (Enis Oğuz)
İZLE Fizyopatolojide inflamasyon: Pro-inflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında inflamatuar süreci anlamak (Niyazi Tuğrul Norgaz)
İZLE Tanı: Kime, ne zaman hangi test ve görüntüleme? Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalarına tanı yaklaşımını görünteleme tetkikleri üzerinden öğrenmek (Armağan Altun)
İZLE Kanıta dayalı tıbbi tedavi nasıl olmalı? Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında kanıta dayalı tıbbi tedaviyi öğrenmek (Sema Güneri)
İZLE Revaskülarizasyon: Kime PKG? Kime AKBG? Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında uygun revaskülarizasyon seçeneklerini değerlendirmek (Oğuz Caymaz)
Günlük Uygulamada Kardiyoloji:Mezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı
Oturum Başkanları: Şule Karakelleoğlu , Niyazi Güler
Salon: Bakü
İZLE Göğüs ağrısı Öğrenim hedefi: Kardiyak kökenli göğüs ağrısını ayırt edilmesini öğrenmek (Alper Onbaşılı)
İZLE Ödem Öğrenim hedefi: Ödemin ayırıcı tanısını değerlendirmek (Mesut Demir)
İZLE Çarpıntı Öğrenim hedefi: Çarpıntıya yaklaşımı öğrenmek (Basri Amasyalı)
İZLE Nefes darlığı Öğrenim hedefi: Kardiyak kökenli nefes darlığını ayırt edilmesini öğrenmek (Dursun Dursunoğlu)
Günlük Uygulamada Kardiyoloji A'dan Z'ye kalp yetersizliği
Oturum Başkanları: Işık Başar , Adalet Gürlek
Salon: Bakü
İZLE Laboratuar ve ekokardiyografi: Pratikte ip uçları? Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliğinde ayırıcı tanı için istenilecek tetkikleri öğrenmek ve ekokardiyografinin yerini anlamak (Mustafa Kılıçkap)
İZLE Poliklinikte kalp yetersizliği hastasının takibi Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliği hastalarında günlük pratik takip önerilerini öğrenmek (Cemil Gürgün)
İZLE Hastanede yatan dekompanse kalp yetersizliği hastasının tedavisi Öğrenim hedefi: Dekompanse kalp yetersizliği hastalarında modern tedavileri öğrenmek (Mehmet Birhan Yılmaz)
Günlük Uygulamada Kardiyoloji Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım
Oturum Başkanları: Fehmi Mercanoğlu , Engin Bozkurt
Salon: Bakü
İZLE Akut miyokard enfarktüsü: Acil serviste tanı Öğrenim hedefi: Akut miyokard infarktüsü ile başvuran hastayı tanımak (Aziz Karadede)
İZLE İlk yaklaşım ve tedavi: Kime trombolitik tedavi? Kimi PKG için sevk edelim? Öğrenim hedefi: Akut miyokard infarktüsü ile başvuran hastaya yaklaşımı öğrenmek (Ramazan Topsakal)
İZLE Trombolitik tedavi ve diğer antitrombotik ilaçların pratikte kullanımı Öğrenim hedefi: Akut miyokard infarktüsü ile başvuran hastaya uygulanan tedavileri tanımak ve pratikte kullanım önerilerini öğrenmek (Murat Sezer)
İZLE Hangi tedavi, hangi önerilerle taburcu edelim? Öğrenim hedefi: Akut miyokard infarktüsü geçiren hastanın tedavisinin düzenlenmesini öğrenmek (Sinan Dağdelen)